การพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
นำเสนอ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดโครงการ


หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการด้านประชากรและสังคม  อีกทั้งนำเสนอความรู้และข้อค้นพบสำคัญๆ จากการศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่อสังคมไทยและนานาชาติ   ความรู้เหล่านั้นได้เผยแพร่ไปทั้งในแวดวงวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย สื่อมวลชน และสาธารณชนทั่วไป สถาบันฯ มุ่งให้การทำบทบาททางวิชาการสอดคล้อง ตอบสนอง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงให้ความสำคัญของการถ่ายทอดข้อค้นพบและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ด้านประชากรและสังคม  จึงเกิดการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 นี้  ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง “การใช้กระบวนการทางการศึกษา สังคม และวัฒนธรรมมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดการอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” ว่ามีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง ในระดับชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำแนวคิดเรื่องความอยู่ดีมีสุขของสังคมไทยมาเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 โดยพัฒนาดัชนีความอยู่ดีมีสุขขึ้นใช้ควบคู่กับดัชนีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเล็งเห็นว่าการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต้องทำให้คนในประเทศมีความเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคมด้วย

จากความสำคัญของการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคมดังกล่าวข้างต้น  สถาบันฯ จึงได้นำเรื่อง“ความอยู่ดีมีสุข (Well-being)”มาเป็นประเด็น (theme) ของการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 นี้ ในหัวข้อเรื่อง “การใช้กระบวนการทางการศึกษา สังคม และวัฒนธรรมมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดการอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์

1) เพื่อนำเสนองานวิชาการ ทางด้านการศึกษา ด้านมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เรื่องความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ในสังคมไทย 
2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และมุมมองเรื่องความอยู่ดีมีสุขในมิติต่างๆ
3) เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านความอยู่ดีมีสุข (Well-being)