FMS พันธกิจสัมพันธ์ สร้างสรรค์เพื่อสังคม : คณะวิทยาการจัดการ
นำเสนอ
คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียดโครงการ


หลักการและเหตุผล      

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีพันธกิจที่สนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 มาตรา 7 ที่ ระบุให้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมพลังปัญญาของ แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน” โดยมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพันธกิจที่กำหนดไว้ ในตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การก่อตั้งทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน โดยใช้หลักการทำงานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ (RICN Model)

          คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินงานภายใต้พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) เป็นจุดเปลี่ยน (transition) ของการทำงานกับสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมดำเนินการอยู่ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ (service) และงานอาสาสมัคร (volunteering) เป็นหลัก ไปสู่การทำงานร่วม (engagement) กับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบัน ที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาว (long-term partnership) และหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ โดยการเชื่อมโยงภารกิจหลัก อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกันอย่างมียุทธศาสตร์และเป็นระบบ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ดังนั้น เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของคณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1 เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

2  เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

4 เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และวิชาชีพ

5 เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ